1. Usługodawcą/Sprzedawcą w serwisie o adresie elektronicznym www.sklep.vivendo.pl jest Ewa Dobiczek prowadząca działalność gospodarczą jako Vivendo Ewa Dobiczek, z siedzibą w Katowicach 40804, Kombajnistów 27, NIP: 6341650618, Regon 240605645.
 2. Kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą możliwy jest poprzez dane kontaktowe podane na stronie www.vivendo.pl.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na umożliwieniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą formularza udostępnionego w w/w serwisie lub w/w danych kontaktowych. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nie oznaczony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 7 dniowego wypowiedzenia przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usługi jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz internetu.
 5. Informacje handlowe zamieszczone na w/w stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest przyjęcie przez Sprzedawcę przesłanej przez Klienta oferty kupna towaru za pomocą formularza udostępnionego w w/w serwisie lub w/w danych kontaktowych.
 6. Koszt wydania i odbioru towaru ponosi Klient.
 7. Klient będący konsumentem w ciągu 14 dni może odstąpić bez podania przyczyn od umowy kupna-sprzedaży licząc od dnia wydania towaru, a w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Klient składając ofertę kupna przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 8. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Usługodawcy/Sprzedawcy.
 9. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że Strony ustaliły inaczej.
 10. Cena towaru zawiera podatek VAT. Nie zawiera kosztów dostawy. Przed złożeniem oferty Klient zostanie poinformowany o kosztach i sposobach dostawy.
 11. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi nie dłużej niż 30 dni.
 12. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych jest Usługodawca/Sprzedawca. Klient wyraża zgodę na posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy, jej wykonania lub przekazania informacji handlowych z wykorzystaniem jego danych osobowych, jak również na ich przetwarzanie poza zakresem niezbędnym do wykonywania umowy w celach handlowych i marketingowych, w tym ich przekazanie podmiotom trzecim. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 13. Właścicielem wszelkich treści, informacji i grafik zamieszczonych w serwisie jest Usługodawca/Sprzedawca, a wszelkie znaki towarowe, handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
 14. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą uprawnionych stron. Zgoda może być wyrażona poprzez email lub pisemnie.